ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ระบบเปิดลงทะเบียนชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2563