ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ระบบเปิดลงทะเบียนชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2563

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ